Bình chịu áp lực

Liên hệ

Thiết kế, chế tạo các loại bồn bình
chịu áp lực có dung tích chứa đến 200m3.
áp suất làm việc đến 40kG/cm2.